Το Συμβουλευτικό Κέντρο Επιχειρηματικότητας του Τ.Ε.Ι. Πειραιά άρχισε να λειτουργεί την 1-2-2005 στα πλαίσια ενίσχυσης και διεύρυνσης των δραστηριοτήτων υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, μέσα από την υλοποίηση του έργου του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ ΙΙ «Υποστήριξη επιχειρηματικών ιδεών του Γραφείου Διασύνδεσης του ΤΕΙ Πειραιά.».

Το έργο αρχικά  υλοποιήθηκε  στο πλαίσιο κατηγορίας Πράξεων 3.1.2.γ του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ συγχρηματοδοτούμενο κατά 75% από πόρους της ΕΕ και κατά 25% από εθνικούς πόρους, Από 1-1-2007 το έργο εντάχθηκε στο πλαίσιο της κατηγορίας 2.4.2.β του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Πειραιά αναπτύσσει υπηρεσίες για τη υποστήριξη των πτυχιούχων και των φοιτητών, των οποίων ο στόχος σταδιοδρομίας είναι η επιχειρηματική δραστηριότητα.

Συγκεκριμένα το Συμβουλευτικό Κέντρο Επιχειρηματικότητας  του Τ.Ε.Ι Πειραιά παρέχει τις εξής υπηρεσίες:

1. Συνεχής πληροφόρηση χρηστών για επιχειρηματικές ευκαιρίες, στο γνωστικό τους αντικειμένου ή/και ευρύτερα

2. Πληροφόρηση για τις εξελίξεις στους επιμέρους κλάδους επιχειρήσεων και τις δυνατότητες ανάπτυξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

3. Δίαυλοι επικοινωνίας με Επιχειρηματικούς φορείς.

4. Διοργάνωση ημερίδων και ειδικών εκδηλώσεων.

5. Έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό υποστήριξης σε θέματα επιχειρηματικότητας.

6. Εκπόνηση & διάθεση περιοδικών εκδόσεων ενημερωτικού χαρακτήρα.

7. Δημιουργία ιστοσελίδας ως βασική πηγή πληροφόρησης.

8. Οργάνωση βιβλιοθήκης και βιβλιογραφικής βάσης σχετικά με θέματα επιχειρηματικότητας.

9. Οργάνωση Βάσης Δεδομένων επιμελητηρίων, συνδέσμων επιχειρήσεων, επιχειρησιακών φορέων και άλλων οργανισμών.

        Το Συμβουλευτικό Κέντρο Επιχειρηματικότητας παρέχει σε πτυχιούχους και φοιτητές του Τ.Ε.Ι Πειραιά πλήρη, οργανωμένη και έγκυρη ενημέρωση, για τη στήριξή τους στην ανάπτυξη και υλοποίηση της επιχειρηματικής τους ιδέας.